Middle Ground
2015.05.16 - 2015.07.26
Artists: Jia Xiaoding, Zhengde Lee, Weiyi Li, Shen Li, Yang Yuanyuan, Wang Xin